Zaloguj się


Twój login:

Twóje hasło:

Darmowa rejestracja
Nie pamiętasz hasła?
Zaproś znajomych

Szukaj profilu


Wiek od: wiek do:

Wyszukiwanie zaawansowane


Aktualności

Szukam męża katolika

Dodano: 2015-09-23
Motto: „Kochać i być kochaną” Aneta, lat 32 ...
zobacz więcej

Szukam żony. Katolik

Dodano: 2015-09-23
Jurek, 42 lata ...
zobacz więcej

Nasi partnerzyCzytelnia


Sesja - biogramy Prelegentów


 ks. dr Aleksander Posacki SJ, filozof, teolog (ur. 1957) polski jezuita, teolog katolicki, filozof, egzorcysta, wykładowca akademicki, publicysta, rekolekcjonista, duszpasterz, znawca demonologii, historii mistyki, nowych ruchów religijnych (sekt), problematyki okultyzmu i ezoteryki. Studiował w Krakowie (filozofia), Warszawie (teologia) i w Rzymie (filozofia, teologia, duchowość chrześcijańskiego Wschodu, antropologia mistyki, parapsychologia, demonologia). Prowadził badania we Włoszech, USA i w Rosji. Konsultant egzorcystów katolickich w Polsce i zagranicą. Jest uznanym ekspertem klasy międzynarodowej, wykładowcą m.in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów. Wykładał też wielokrotnie na krajowych i międzynarodowych (w kraju i zagranicą) sympozjach czy sesjach naukowych (których często był współorganizatorem), często o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconych nowym ruchom religijnym (sektom) czy też problemom z nimi związanym (psychomanipulacja, manipulacja duchowa, semantyczna, intelektualna, zniewolenia duchowe) lub innym formom światopoglądowym i duchowym (mistyka, duchowość, ezoteryzm, okultyzm, demonologia). Jest autorem wielu książek (tłumaczonych m.in. na język niemiecki, francuski i litewski) i ponad 100 artykułów-haseł w "Encyklopedii Białych Plam"oraz kilkudziesięciu innych artykułów naukowych, publikowanych w książkach razem z innymi autorami, czy w czasopismach naukowych. Jest też redaktorem naukowym wielu książek tłumaczonych na język polski (głównie z języka włoskiego, francuskiego i niemieckiego) oraz autorem naukowych "Wstępów", "Wprowadzeń" czy "Posłowii" do polskiej edycji tychże pozycji. Prowadził wykłady na licznych uniwersytetach w Polsce (m. in. na KUL-u). Wykładał też w seminariach duchownych, dawał konferencje w kościołach i powadził sesje duszpasterskie w ośrodkach duchowości oraz sesje formacyjne dla księży i sióstr zakonnych. Dawał też wielokrotnie rekolekcje dla osób duchownych i świeckich - w Polsce i za granicą (Niemcy, USA). Publikuje także w dziennikach i czasopismach popularnych (głównie katolickich), udziela wywiadów, występuje w radiu i telewizji.

 

 Ryszard Stachowski, Prof. zw. dr hab. emerytowany profesor były długoletni Kierownik Zakładu Historii Myśli Psychologicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie pracuje na UAM w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego serii Biblioteka Klasyków Psychologii w PWN w Warszawie.

 

 

 Wiara Małdżiewa, Prof. dr hab. (semiotyk). Profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu i w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie. Lingwista. Zajmuje się semantyką i składnią języków słowiańskich. Analizą języka New Age zainteresowała się przy okazji swoich studiów teologicznych na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu).
Wybrane prace z zakresu omawianej przez Panią Profesor tematyki

  1. Analiza funkcji porównania w tekstach Nowego Testamentu i w tekstach New Age (na materiale języka bułgarskiego i polskiego), [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze europejskiej, Łódź 2000. c. 463-476
  2. Funkcja potoczności w tekstach New Age, [w:] Między kultura niską a wysoką. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe, Archidiecezjalne wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2001, s. 237-244.
  3. Zakres predykatu „doskonałość" w tekstach Nowej Ery, [w:] O doskonałości, Łódź 2002, s. 154 – 166.

 

 Ks. Andrzej Kowalczyk dr hab. (ur. 20.02.1940 r. w Radomsku), absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, doktor habilitowany teologii biblijnej, rektor Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni, wykładowca teologii biblijnej w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie oraz we Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, autor licznych artykułów z dziedziny biblistyki. Od roku 1997 jest zaangażowany w katechizację dorosłych wraz z grupą ewangelizacyjno-modlitewną „Marana-Tha”, którą założył. Od roku 1998 pełni posługę egzorcysty w Archidiecezji Gdańskiej.

 

 

 Ks. Andrzej Zwoliński, profesor dr hab., teolog, socjolog. Urodzony w 1957 r. w Radwanowicach (woj. krakowskie). Studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, studia z zakresu nauk społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 1982-1984 - wikariusz w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie Osiedle Stare, 1984-1985 - wikariusz w parafii św. Stanisława w Andrychowie, 1985-1988 - wikariusz w parafii św. Marii Magdaleny w Rabce. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, obecnie kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej. Od 1995 r. dyrektor Wydawnictwa Naukowego PAT.
Wyróżniony medalem "Plus Ultra" (za wytrwałość w pracy o ideały Solidar¬ności 1980-1988).
Główne obszary badań: katolicka nauka społeczna, psychologia społeczna, historia idei.
Najważniejsze publikacje książkowe: Ks. Stefan Wyszyński wobec kryzysu społeczno-gospodarczego Polski lat trzydziestych XX w. (1990); Wobec komunizmu (1991); Kościół a ideologia. Faszyzm, komunizm, kapitalizm (1992); Katolicka nauka społeczna (1992); Między pokojem a wojną (1994); Anatomia sekty (1997), Szlakami sekt (1998), Państwo a Europa (2001), Etyka bogacenia (2002), Wojna. Wybrane zagadnienia (2003), Słowo w relacjach społecznych (2003), Obraz w relacjach społecznych (2004), Dźwięk w relacjach społecznych (2004), Wprowadzenie do rozważań o narodzie (2005), Scjentologia (2007).

 


 Barbara Gujska, Dr nauk humanistycznych, epistemolog, psychohigienista, specjalista rehabilitacji psychologicznej. Związana ze „Szkołą Genewską”, której twórcą jest światowej sławy psycholog Jean Piaget.   
Od kilku lat zajmuje się zagadnieniem psychomanipulacji i jego skutkami dla zdrowia psychicznego. W latach 2000-2002 członek zarządu Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki. Obecnie działa w Polskim Towarzystwie Higieny Psychicznej, gdzie udziela specjalistycznych konsultacji ofiarom nadużyć psychologicznych m.in. w biznesie terapeutycznym. Prowadzi niezależne badania naukowe na bazie własnej praktyki konsultingowo-terapeutycznej.  Współpracuje z mediami katolickimi i dziennikarzami zainteresowanymi problematyką sekt, zwłaszcza Scjentologią.
Ważniejsze osiągnięcia:
- Badania naukowe pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza „Przemoc w środkach masowego przekazu”, (grand KBN),
- Opinia dotycząca psychomanipulacji w sieci handlowej „Żabka”, opracowana na zlecenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka”,
- Zorganizowanie konferencji naukowej „Współczesne metody psychomanipulacji a zdrowie psychiczne”, (dotacja ze środków Ministerstwa Nauki),
- Opracowanie redakcyjne materiałów konferencji „Współczesne metody psychomanipulacji a zdrowie psychiczne”,
-  Publikacja książkowa „Molestowanie pamięci. Rzecz o nowym fenomenie psychologicznym i jego skutkach społecznych”, wyd. Fronda,
-  „Syndrom Fałszywych Wspomnień”. Kwartalnik Fronda. 
- „Pseudonauka jako instrument współczesnych psychomanipulacji. Zarys problemu”.  Wykład wygłoszony na konferencji „Współczesne metody psychomanipulacji a zdrowie psychiczne”, 14 czerwca 2007.
- Utworzenie Sekcji  ds. zagrożeń psychologicznych i psychomanipulacji, w ramach Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.
 

 Małgorzata Więczkowska, mgr pedagog, uczestniczka seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowania i główne kierunki pracy to pedagogika medialna, zwłaszcza wychowanie do mass mediów, manipulacja i zagrożenia oraz profilaktyka medialna. Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i kursy dla nauczycieli, katechetów i rodziców. Autorka licznych artykułów i recenzji w czasopismach (m.in. Grupa i zabawa, Wszystko dla Szkoły, Nowa Szkoła, Wychowanie na co dzień, Sekty i Fakty, Wychowawca, List do Pani, Rodzina Radio Maryja) oraz w pracach zwartych (m.in. Media a Edukacja,(red. Strykowski W., Poznań 2000; Zeszyty Katechetyczne – Szczecin 2003; Edukacja Zdrowotna. Kwartalnik Naukowy WSEZ 2006/2007; Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością., (red.) Rynio A., KUL Lublin 2007). Uczestniczka cyklu audycji radiowych: Przemoc w Internecie – dziecko w zagrożeniu, Komputer w rodzinie, Wychowanie do mass mediów dzieci i młodzieży, Internet – dobry czy zły?.

 

 Jolanta Kraśniewska, teolog (Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego – Warszawa), pedagog (Warszawa ), terapeuta (Paryż, Rzym, Kraków), doktorantka (praca z pogranicza filozofii i pedagogiki), interesuje się też doświadczeniem duchowym, filozofią, resocjalizacją w wymiarze teoretycznym (własne programy terapeutyczne) i praktycznym (wieloletnie doświadczenie pracy w różnorodnych ośrodkach wychowawczych),współpracuje z katolickimi ośrodkami w  formacji i resocjalizacji młodzieży, prowadzi wykłady i szkolenia dla kadry pedagogiczno-terapeutycznej.

 

 

 

 Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Na początku lat 90 pracował w Gazecie Wyborczej. W 1994 roku wraz z Rafałem Smoczyńskim stworzył kwartalnik Fronda, który redagował przez11 lat. W latach 1995-2001 współtworzył też program telewizyjny pod tym samym tytułem. W lipcu 2005 roku właściciele tygodnika Ozon powierzyli mu stanowisko redaktora naczelnego. Po upadku Ozonu został wiceprezesem spółki Media Dei, która zamierza wydawać nowy tygodnik o podobnym do Ozonu profilu. Autor filmów dokumentalnych z serii Raport Specjalny dla Telewizji Polsat; współautor głośnego reportażu na temat działalności Wojskowych Służb Informacyjnych zmierzających do opanowania polskich mediów telewizyjnych w latach90, wyemitowanego w magazynie reporterskim 30 minut. Od niedawna jest ponownie redaktorem naczelnym Frondy.
Bibliografia:

  • Sprawcy - książka napisana wspólnie z Witoldem Paskiem i Wojciechem Tochmanem (BGWWarszawa1991)
  • Leksykon literackich laureatów Nagrody Nobla (Zebra Kraków 1993)
  • Armenia (Ośrodek Studiów Wschodnich,Warszawa1995)
  • Gdy zaczniemy walczyć miłością. Portrety kapelanów Powstania Warszawskiego - praca zbiorowa zredagowana wspólnie z Aleksandrem Kopińskim (Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa2004), w której zamieścił szkic biograficzny odziałalności w AK ks. Stefana Wyszyńskiego
  • Bóg, Biblia, Mesjasz - wywiad rzeka z ks.prof. Waldemarem Chrostowskim przeprowadzony wspólnie z Rafałem Tichym (Biblioteka Frondy Warszawa2006)
  • Demon Południa,Warszawa2007
cofnij
Dodano: 2009-01-21, ostatnia aktualizacja 2009-01-21
Strona główna | Aktualności | Randka w Kanie Galilejskiej | Ważne tematy | Polecane artykuły | O nas | Kontakt | Regulamin | Mapa serwisu |


Copyright © 2009 - 2015 Fundacja Czyste Serca Wszelkie prawa zastrzeżone


projekt i wykonanie: POGOTOWIE INTERNETOWE